Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Bài luyện số 4: Phương trình lượng giác thường gặp phần 2

Số câu: 15 - Thời gian: 30 phút - Lệ phí: 5 xu - Số lượt làm bài: 126

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao