Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Bài luyện số 6: Bất phương trình mũ, logarit

Số câu: 20 - Thời gian: 40 phút - Lệ phí: 5 xu - Số lượt làm bài: 94

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao