Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 10: Thì quá khứ hoàn thành

Số câu: 30 - Thời gian: 40 phút - Lệ phí: 5 xu - Số lượt làm bài: 131

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao