Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 11: Thì quá khứ hoàn thành (Tiếp)

Số câu: 20 - Thời gian: 0.15 phút - Lệ phí: 5 xu - Số lượt làm bài: 116

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao