Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 2: Thì hiện tại tiếp diễn

Số câu: 30 - Thời gian: 15 phút - Lệ phí: 5 xu - Số lượt làm bài: 139

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao