Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 6: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Tiếp)

Số câu: 20 - Thời gian: 15 phút - Lệ phí: 5 xu - Số lượt làm bài: 136

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao