Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 7: Thì quá khứ đơn

Số câu: 20 - Thời gian: 15 phút - Lệ phí: 5 xu - Số lượt làm bài: 126

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao