Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Đề thi thử lần 5 môn Toán vào lớp 10 chuyên Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số câu: 35 - Thời gian: 55 phút - Lệ phí: 10 xu - Số lượt làm bài: 121

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao