Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đề thi thử lần 5 môn Toán vào lớp 10 chuyên Ngữ- Đại học Quốc Gia Hà Nội

Số câu: 35 - Thời gian: 55 phút - Lệ phí: 10 xu - Số lượt làm bài: 101

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao