Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Lesson 1: Multi-Digit numbers

Số câu: 30 - Thời gian: 45 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 99

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao