Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Lesson 3: Units of weight, time charts

Số câu: 25 - Thời gian: 45 phút - Lệ phí: 8 xu - Số lượt làm bài: 123

Hướng dẫn làm bài

Chúc bạn hoàn thành tốt
bài thi

Thí sinh điểm cao