Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Phép biến hình

Phép biến hình, bài tập về phép tịnh tiến, bài tập về phép dời hình. Bài tập về phép đối xứng trục, bài tập về phép quay, bài tập về phép đối xứng tâm. Bài tập về phép vị tự, bài tập về phép đồng dạng.