Logo

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài luyện tập 18: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Phép biến hình

Phép biến hình, bài tập về phép tịnh tiến, bài tập về phép dời hình. Bài tập về phép đối xứng trục, bài tập về phép quay, bài tập về phép đối xứng tâm. Bài tập về phép vị tự, bài tập về phép đồng dạng.