Logo

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Lession 5: Addition and Subtraction, Expression contains two and three variables, Commutative and combined properties

Hình học 12

Hệ thống bài luyện tập trắc nghiệm chi tiết theo chủ đề về thể tích khối đa diện, khối tròn xoay, hình học tọa độ oxyz.

Thể tích khối đa diện

Thể tích khối đa diện

Thể tích khối tròn xoay

Thể tích khối tròn xoay

Phương pháp tọa độ trong không gian

Phương pháp tọa độ trong không gian